Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
De sex stegen


1. Kontroll av lukter
2. Intervju med de drabbade
3. Inspektion - Okulärbesiktning
4. Kontroll av fukt i golv, väggar och tak
5. Kontroll av ventilationen
6. Tekniska mätningar

En förutsättning är att mätningar och undersökningar utförs med instrument som namngivs och att de utförs efter redovisade arbetsföreskrifter där mätresultaten protokollförs. Inspektionen utförs efter en standardiserad checklista, som skrivs ner i inspektionsprotokoll.

1. Kontroll av lukter

Det är inte ovanligt med klagomål över främmande lukter i Sjuka Hus. Före inspektion med kontroll av lukter bör informeras om att inte använda parfymer, rengöringsmedel eller andra medel som ger ifrån sig lukter.

Då luktsinnet snabbt anpassar sig till nya miljöer är det viktigt att i förväg veta var lukterna är mest framträdande och genast ta sig till detta utrymme för att "sniffa". För den som inte har en känslig näsa försvinner lukterna snabbt och kan vara "borta" efter 5-10 sekunder. En möjlighet är då att gå ut i friska luften och vädra näsan.

Den som uppmärksammat lukter i sin lägenhet eller på sin arbetsplats bör kontrollera med sina grannar eller arbetskamrater om de kan styrka upplevelsen av lukt.
Flera av de lukter som förekommer vid golvproblem är ofta så diffusa att de endast kan uppfattas av känsliga personer. Det kan också vara svårt att mäta de låga halter som finns i inomhusluften. Men om man gör ett snitt i mattan av linoleum/plast och lyfter golvbeläggningen kan lukterna framträda tydligt och ska då mätas för att klarlägga orsaken.

Vid mikrobiell lukt(mögel) krävs i många fall en mer ingående teknisk undersökning för att lokalisera källan.

2. Intervju med de drabbade

Ta dig tid och låt den klagande få redogöra för vilka hälsobesvär som förekommer. När debuterade problemet? Försvinner besvären eller blir den klagande bättre vid vistelse/boende eller arbete på andra ställen? Vissa av förekommande hälsobesvär kan försvinna på några dagar medan andra besvär kan vara mer bestående.

Vistas den klagande i en ombyggd eller renoverad byggnad? Vilka byggnadsåtgärder har utförts? Hur lång tid har gått sedan renovering? Är det nymålat? Har nya golvmattor lagts in? Har det förekommit fuktskador? Hur länge har den klagande arbetat/bott i fastigheten?

Vanliga sjuka hus-besvär som drabbade sällan förknippar med inomhusmiljön är; näsblod, sår i näsan, hosta, pip i bröstet, klåda i ansikte, öron och hårbotten samt ögonbesvär för de som använder linser. Andra frågor om hälsobesvär och inomhusmiljöfrågor som kan vara till god hjälp vid intervjun finns i den så kallade Örebroenkäten. Olika enkäter finns för skilda grupper. Till exempel; boende, arbetsmiljö, kontor, skolor och daghem(Nr 1, Referenslista).

Då fler människor är drabbade bör omfattningen av problemet kartläggas där samtliga boende, elever, anställda eller föräldrar till daghemsbarn själva fyller i enkäten. Den kan då sammanställas till ett "ros-diagram" där jämförelse kan göras utefter ett referensmaterial från ett friskt bostadsområde/arbetsplats.

Enkäten bör genomföras under perioden oktober till maj, då vi vistas större delen av tiden inomhus och då vädring inte är allt för frekvent, vilket också påverkar inomhusmiljön.

3. Inspektion - Okulärbesiktning

Vid inspektion av lägenhet/arbetsplats kan det vara bra om en planskiss ritas upp över de utrymmen som skall kontrolleras. På denna skiss markeras mattsläpp, missfärgningar, fuktfläckar och mögel som upptäckts på golv, väggar eller tak, samt var mätningar utförts. Ta hjälp av Checklista för inspektion i Sjuka Hus, som kan vara till hjälp vid det praktiska arbetet för att kontrollera de olika omständigheter som förekommer i byggnaden.

Har en ny golvmatta limmats på den gamla mattan? Det kan kontrolleras genom att mattan viks upp i ett rumshörn. Eller testa med en fuktmätare med stålstift som trycks genom båda golvmattorna. En vanlig golvtjocklek för linoleum och plastmatta är cirka 3 mm.

Är huset platsbyggt eller byggt av betongelement? Finns skarvar i betongtaket på 120 cm avstånd är det ett elementhus. När huset är byggt eller renoverat är en primär fråga utifrån byggmetoder och tidens byggmaterial. Vattenbaserade golvlim började användas i början på 1970-talet liksom vattenbaserade målarfärger.

4. Kontroll av fukt i golv, väggar och tak

Indikation på fukt kan kontrolleras med enkla fuktmätare, typ Protimeter Mini och Protimeter Aquant. Särskilda ställen där fukt ofta förekommer är i badrum, utanför badrum, under diskbänk, runt diskmaskin, vid rörgenomföringar och ytterväggar. Fukt i vägg kontrolleras noga i badrum och på utsidan av vägg till dusch/badrum. Fukt i taket bör också undersökas då läckage från ovanliggande kök och badrum kan förekomma.

Vid mätningar av den Relativa Fuktigheten med RF-mätare(Vaisala, Rotronic, etc.) har mätfel konstaterats på c:a 5%. Det kan få svåra konsekvenser vid läggning av plastmattor på betong med limförtvålning, mattsläpp och blåsbildning som följd.

Vid mätning i borrhål med sondmätare skall hål borras så att mätning kan ske på ett minsta djup i 40 % av plattjockleken. Detta gäller vid platta på mark (och vid mellanbjälklag med ensidig uttorkning). Vid mellanbjälklag skall mätning utföras på ett djup av 20 % av plattans tjocklek. Hålet skall sugas eller blåsas rent från borrmjöl före tätning med gummipropp. En RF-mätare placeras i hålet tidigast 3 dygn efter det att borrhålet tätats. Tätning skall ske på ett djup som motsvarar minsta mätdjup. Mätvärdet läses av följande dag eller då jämvikt uppnåtts. Efter 4 timmars mättid erhålls ett riktvärde som ligger någon % RF från slutvärdet.

Mest tillförlitligt är att mäta den Relativa Fuktigheten på provbitar som har bilats eller borrats ur betongen.

Fuktmätningar bör utföras av personer med rätt kompetens. För kvalitetssäkring av utfört arbete kan man vända sig till Rådet för ByggKompetens(RBK). www.rbk.nu

5. Kontroll av ventilationen

Ett enkelt sätt att kontrollera om ventilationen fungerar är att använda sig av "dasspappersmetoden". En remsa papper hålls mot frånluftsventilen i badrum. Om pappret sugs fast mot ventilen finns en fungerande frånluft. För att kontrollera frånluften i köket sätts en pappersremsa på undersidan av köksfläkten. Om ventilationen fungerar fastnar pappersremsan.

I de bostäder, daghem och kontor där man har mekanisk tilluftsventilation, fäst en pappersremsa med tejp på tilluftsdonet. Fungerar tilluften kommer pappersremsan att fladdra som en flagga för vinden.

6. Tekniska mätningar

Ammoniak

Ammoniakavgång från golvkonstruktion kan enkelt mätas under golvmatta med ett reagensrör som kopplas till en Drägerpump(alt. Kitagawa). Höga halter av ammoniak kan kopplas till de kaseinbaserade flytspackel som tillverkades under åren 1975-1983.

Kontrollera att drägerpumpen inte läcker genom att trycka ihop bälgen och håll för luftintaget. Montera ammoniakröret.

Gör ett snitt i golvmattan på 15 cm med en mattkniv. Håll kniven i 45º vinkel mot golvet. Det underlättar hoplimning av golvmattan. Lätta på golvmattan till en yta på 10x10 cm med en bordskniv eller stämjärn om golvmattan sitter fast. Var försiktig, torkade golvmattor kan lätt gå sönder. För in halva ammoniakröret och pumpa 5 gånger. Läs av röret.

Lukta under golvmatta. Kontrollera limmets konsistens. Finns asfaltslim? Skrapa med stämjärn och kontrollera om det är betong eller spångolv. Det kan också kontrolleras genom att knacka i golvet. Mät också fukten i provtagningshålet.

Efter provtagning limmas snittet ihop. Provet kan med fördel utföras under spis eller i klädkammare där åverkan på golv inte är allt för uppenbar.

TVOC - mätning av inomhusluften

Kemiska föroreningar som förekommer i sjuka hus är bland annat 2-etylhexanol, n-butanol, TXIB, naftalener och glykoletrar. Det är ämnen som kan kopplas till flytspackel, golvmattor, golvlim och fuktspärr där asfaltprodukter ingår.

Det har därför blivit vanligt att mäta totalhalten av organiska ämnen, TVOC(Total Volatile Organic Compounds). Flyktiga organiska ämnen indelas i flera grupper. Bland annat alkaner, aromater, aldehyder, alkoholer och terpener. TVOC-halten anges i µg/m³ = mikrogram per kubikmeter luft eller i ng/l = nanogram per liter.

Andra inredningsmaterial som emitterar(avger) flyktiga ämnen är bland annat målarfärger, lösningsmedel och plaster. Eftersom golvmattor av plast och linoleum varit ett uppmärksammat problem har trägolven upplevt en renässans. Det har inneburit att terpener från trägolv idag är vanligt förekommande i inomhusmiljöer. Provtagning av flyktiga organiska ämnen i inomhusmiljön kan utföras med Tenax-rör. Provtagningsröret placeras så centralt som möjligt i rummet på normal andningshöjd. Provtagning inomhus utförs i 5-7 dygn.

Tenaxröret kan även användas vid pumpad provtagning med elektrisk pump eller handpump, typ Dräger. Vid provtagning av inomhusluften bör ett referensprov tas utomhus. Utomhusprovet placeras om möjligt nära tilluftintag samt skyddas mot regn.

TVOC-mätning av rumsluft bör ej utföras under sommaren. Före mätningar bör ventilationen kontrolleras och vid behov injusteras så att gällande ventilationskrav uppfylls. Vid saneringsåtgärder kan mätningar utföras efter cirka tre månader.

Trots att starka irriterande lukter förekommer i en byggnad är det inte säkert att det går att påvisa dess existens med TVOC-mätning.

TVOC - mätning under golvmatta

De lukter och kemiska föroreningar som förekommer i samband med skador i golv är ofta så låga att man med luftprovtagning inte kan påvisa dem i rumsluften, men väl under golvbeläggningen.

Vid mätning med Tenax-rör under golvmatta kan nedbrytning av golvmaterial konstateras genom förekomst av 2-etylhexanol och n-butanol. Det är en nödvändighet att göra denna mätning för att kunna konstatera en olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken. Vid mätning, följ instruktionen; Undersökning av golv - metod för mätning.

En indikation på golvproblem kan även påvisas vid en enklare mätning med polyteströr, men den klargör inte orsaken.

Materialanalys

För bedömning om byggmaterial skadats av fukt och mikroorganismer kan provet skickas på analys.