Sjuka Hus - En handbok

Hem

Skriv utHälsobesvär - Hur gör man?

Hälsobesvär - Sju Frågor om Sjuka Hus

De sex stegen

Utvärdering av "De sex stegen"

Inomhusmiljön - ett hälsoproblem

Forskning, SBS - hälsobesvär

Sjuka Hus-rapporter

Lagar och föreskrifter

Skrivelse till fastighetsägaren

Checklista för inspektion i Sjuka Hus

Undersökning av golv – Metod för mätning

Referenslista

Innehållsförteckning
Hälsobesvär! Hur gör man?


Det är ofta i samband med byte av bostad, barnstuga, skola eller arbetsplats som boende och brukare får hälsobesvär. Vissa personer känner av problemen tämligen omgående, medan det kan ta flera år innan besvären blommar upp för andra.

Problemet med sjuka hus blev ett begrepp i början på 1980-talet och många personer lever i den tron att byggandet blivit bättre sedan dess. Ett flertal rapporter och undersökningar visar dock att det är nybyggda och nyrenoverade fastigheter som har störst problem med inomhusmiljön och mest hälsobesvär.

Miljöförvaltningens hälsoenkät, som utfördes i fyra nybyggda bostadsområden i Stockholm 2003, visade att fler än förväntat hade fått hälsobesvär. Flest problem hade den fastighetsägare som byggt sina hus med miljöprofil och ekologiska förtecken, vilket visar att nya otestade material inte bör användas. Den som flyttar in i en nybyggd eller renoverad fastighet skall därför vara särskilt uppmärksam på sin egen och barnens hälsa.

Bostäder

Den som drabbas av sjuka hus-besvär som relateras till boendet ska ta kontakt med fastighetsägaren, som är ansvarig för inomhusmiljön. Det är bra att göra det skriftligt. Hälsobesvären beskrivs tillsammans med eventuella synliga skador på golv/väggar/tak, tidigare vattenskador, särskilda lukter eller bristande ventilation. Se Innehållsförteckning: Skrivelse till fastighetsägaren.

Har du varit till läkare för dina besvär bör du informera fastighetsägaren. Har andra hyresgäster hälsobesvär är det bra att informera även om detta. Fastighetsägaren ska efter klagomålet undersöka inomhusmiljön på ett relevant sätt utifrån de besvär och skador som har framförts. Om inga relevanta åtgärder utförs ska du vända dig till Miljöförvaltningens hälsoskyddsinspektör i din kommun.

Hälsoskyddsinspektören kan själv göra en inspektion utifrån sin bedömning av din berättelse eller skriver till fastighetsägaren och uppmanar honom utföra de mätningar som anses nödvändiga för att utreda orsaken till problemet. Enligt 26 kapitlet i Miljöbalken ska myndigheten utöva tillsyn genom att kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Dessutom ska myndigheten genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att Miljöbalkens ändamål och förutsättningar ska tillgodoses. Myndigheten måste för detta ha en gedigen kunskap om sjuka hus. Det kan innebära vissa problem då det idag inte finns någon utbildning eller lärobok som berör detta ämne för den som utbildar sig till hälsoskyddsinspektör, skyddsombud eller byggnadsingenjör.

Kunskapen om sjuka hus finns idag hos ett fåtal konsulter som genom åren arbetat med detta byggproblem. Vid denna typ av utredningar är det viktigt att kommunens tjänsteman framför att kunnig konsult bör anlitas för uppdraget att utföra mätningar och undersökningar. Om fastighetsägaren inte följer de råd och uppmaningar som föreslagits kan tillsynsmyndigheten ingripa med tvingande åtgärder.

Barnstugor och Skolor

Om hälsobesvär, fukt, mögel eller luktproblem relateras till barnstuga eller skola ska skyddsombud och ansvarig chef informeras. Förälder kan också ta kontakt med kommunens Miljöförvaltning, som har ett ansvar för inomhusmiljön. Omfattningen av hälsobesvären kan undersökas med enskilda intervjuer eller standardiserat formulär av Örebro-enkäten som anpassats för barnstugor och skolor. Myndigheten kan själv utföra mätningar och undersökningar eller uppmana fastighetsägaren att utföra dessa med hjälp av konsult.

Arbetsplatsen

Den som drabbas av sjuka hus problem på sin arbetsplats ska vända sig till skyddsombudet, sitt fackliga ombud och till ansvarig chef som anmäler problemet till Arbetsmiljöverket för utredning. Arbetsmiljöverket har en "Handlingsplan för att hantera sjuka hus-problem".

Dokumentera

Problemet med sjuka hus är att det brukar ta lång tid från anmälan till åtgärder. Det är därför viktigt för den drabbade att dokumentera alla kontakter och överenskommelser i dagboksform, samt att spara kopior på sina skrivelser.

Goda råd

Agera helst inte ensam, vare sig som drabbad, myndighetsperson eller tjänsteman. Att hävda den lagliga rätten kan vara en långdragen process. Det kan vara bra att ha någon som håller modet uppe den dag då den mentala formsvackan infinner sig och du är på väg att ge upp.

Om du inte får hjälp

För den som inte får den hjälp som lagen föreskriver finns alltid möjligheten att vända sig till Justitieombudsmannen(JO), eller kontakta den lokala dagstidningen. En journalists ifrågasättande har varit till hjälp för många personer som hamnat mellan myndigheternas stolar. En annan möjlighet är också att kontakta sin politiker i kommunen.

Om du får hjälp

Även om Miljöbalken kräver kunskap av de som är anställda av kommunen så är det tyvärr så att de flesta av landets hälsoskyddsinspektörer varken fått undervisning eller lärt sig hur och vilka mätningar som måste utföras för att en olägenhet för människors hälsa ska kunna konstateras.

Den hälsoskyddsinspektör, skyddsingenjör eller konsult som skall undersöka inomhusmiljön eller arbetsmiljön på grund av klagomål över hälsobesvär bör utföra den efter en given modell.

För att kunna göra en bedömning om hälsobesvären kan knytas till inomhusmiljön bör undersökningen vila på de grundläggande momenten som förekommer i "De sex stegen".